Uw privacy

Godelieve ten Kortenaar Verlies Verandering Zingeving gevestigd te Waalre is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
•  zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
•  er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Contactgegevens
Godelieve ten Kortenaar
Rossinilaan 20
5583 ZD Waalre
Telefoonnummers: 0620881488 / 040-2223345
Email: info@godelievetenkortenaar.nl

Godelieve ten Kortenaar wordt bij de bescherming persoonsgegevens ondersteund door Pien Kramer van Zo werkt It gevestigd te Bilthoven.

Wetten en beroepscodes
Behalve de AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming), zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging te weten de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en van het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) van toepassing op mij als psychosociaal werker en verliesbegeleider.

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens neem ik op in de begeleidingsovereenkomst
•  Voor- en achternaam
•  Adres, postcode, woonplaats,
•  Telefoonnummer (s)
•  Emailadres
•  Geboortedatum
•  Geslacht
•  Burgerlijke staat
•  Beroep
•  Gezinssituatie
•  Huisarts
•  In geval van behandeling van jongeren onder 18 jaar: naam en handtekening ouders
•  Overige informatie die je zelf actief verstrekt ten behoeve van het hulpverleningstraject.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wat zijn het volgens de wet?
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.

Welke leg ik vast?
•  Informatie over je hulpvraag, je gezondheid en de voortgang van de behandelingen middels verslaglegging
•  Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen
•  Het BSN wordt niet gevraagd.

Met welke doelen verwerk ik jouw persoonsgegevens?
•  Een goede en efficiënte hulpverlening
•  Het onderhouden van contact
•  Facturering
•  Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte
•  Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie
•  Voor het gebruik bij waarneming, tijdens langdurige afwezigheid door ziekte en na mijn overlijden. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming
•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de hulpverlening is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
•  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Cliëntendossier, beveiliging en bewaartermijn
Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend hulpverlener, een cliëntendossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Dit cliëntendossier is vertrouwelijk en is noodzakelijk om de hulpverlening te kunnen starten en je behandeling te kunnen volgen tot dat deze afgesloten kan worden.
Waar nodig worden in het cliëntendossier ook gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld je huisarts.
Ook voor overleg met een andere hulpverlener, zoals je huisarts, wordt vooraf om jouw expliciete schriftelijke toestemming gevraagd en wordt besproken met welk doel dit overleg nodig is en wat er besproken gaat worden. Tevens wordt expliciete schriftelijke toestemming aan je gevraagd om bij afsluiting van de hulpverlening je huisarts een kort verslag toe te zenden, althans indien je dat wenst.

Beveiliging
Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een papieren cliëntendossier worden bijgehouden. Dit dossier wordt in de praktijk bewaard in een afgesloten kast.

Bewaartermijn
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist gedurende 15 jaar bewaard, ingaand na afloop van de laatste behandeling.

Hoe zit het met mijn beroepsgeheim en het delen van persoonsgegevens met derden?
Beroepsgeheim
Voor mij als hulpverlener geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
Het dossier is vertrouwelijk en in principe voor eigen gebruik. Ik garandeer geheimhouding, mits het verenigbaar is met de meldplicht, die ik heb als hulpverlener volgens de meldcode. Ook houd ik me aan de gedragscode voor Psychosociaal werkers vanuit de NFG.

Delen met derden
Het verstrekken van gegevens in verband met de behandeling, of overleg met andere hulpverlener gebeurt altijd pas na schriftelijke toestemming van de cliënt.
•  Andere hulpverleners
Om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener.
•  Waarneming
Wanneer ik langdurig afwezig ben door ziekte of na mijn overlijden. In dat geval worden de cliëntendossiers overgedragen aan Lianne Voncken Verliesbegeleider te Deurne en Femia Spijkerman te Eindhoven . Zij zullen, als deze situatie zich voordoet, cliënten benaderen met de vraag of de dossiers vernietigd mogen worden of overgedragen moeten worden aan de cliënt.
•  Facturen
Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opmaken.
•  Intervisie en supervisie
Ook kunnen gegevens in  geanonimiseerde vorm gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing en supervisie om zo de kwaliteit van mijn dienstverlening te waarborgen.
•  Andere verwerkers
Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en privacy met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Dit betreft mijn boekhouder/belastingadviseur, mijn IT-ondersteuner en mijn webmaster. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet schriftelijk om toestemming vragen.

Wat zijn jouw rechten? Inzien, aanpassen, verwijderen

•  Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor het beoogde doel.
•  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te verwijderen.
•  Bij wijzigingen wordt gevraagd deze door te geven zodat persoonsgegevens up to date worden gehouden.
•  Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
•  Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in jouw dossier naar jou te sturen.
•  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@godelievetenkortenaar.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik zal binnen een maand na dit verzoek reageren.

Hoe zit het met mijn website?
Mijn website verzamelt geen gegevens en plaatst geen cookies.

Welke beveiligingsmaatregelen van jouw persoonsgegevens zijn er nog meer getroffen?
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wanneer er een ernstig datalek is zal ik dit binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Jij als cliënt wordt over een datalek geïnformeerd in die gevallen dat een datalek waarschijnlijk ongunstige invloed heeft op je persoonlijke levenssfeer. Dit kan zijn wanneer er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die door derden kunnen worden gebruikt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@godelievetenkortenaar.nl of
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Godelieve ten Kortenaar Verlies, Verandering, Zingeving kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Wijzigingen privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 27 mei 2018
.