Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden persoonlijke begeleiding en talentenspel

 1. Een afspraak met de hulpverlener dient bij verhindering van de cliënt 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.
 2. De door de hulpverlener toegezonden factuur behoort binnen 30 dagen na datum betaald te zijn.
 3. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.
 4. Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de hulpverlener zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
 5. Na dertig dagen is de hulpverlener gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,00 in rekening gebracht mag worden.
 6. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de hulpverlener gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de punten 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de hulpverlener besproken kunnen worden.

De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door hulpverlener en cliënt begrensd te worden.

Algemene voorwaarden workshop

 • Na inschrijving ben je gedurende 10 dagen gerechtigd je inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
  Deze bedenktermijn vervalt als de workshop aanvangt binnen de termijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering van jouw inschrijving tot twee weken voor aanvang van de workshop, wordt 20% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleer je binnen twee weken voor aanvang van de workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Annuleer je binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Bij onvoldoende deelname wordt een workshop geannuleerd. Wanneer de workshop/opstelling niet doorgaat, krijg je daarvan circa 1 week voor aanvang bericht. Ik zal in dit geval het reeds door de workshop-deelnemer betaalde bedrag restitueren, doch ben verder niets aan de workshop-deelnemer verschuldigd.
 • Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door mij georganiseerde activiteiten.

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.